drag
ChristianaVtilissi.jpeg
ChristianaVtilissi.jpeg
Catecismos de la Contrarreforma

Doctrina christiana : vtilissima ...

Doctrina christiana : vtilissima a tots los faels chrntians [sic] / composta per lo reuerent pare fra Pere Martyr Coma ... ; augmentada de alguns capitols y les indulgencies concedides als confrares de Nostra Senyora del Roser per lo mateix autor, ab unes cobles sobre la mateixa Doctrina christiana. Y ara vltimament va al fi vna breu interpretacio y declaracio dels mysteris que representen en lo sant sacrifici de la missa ... / recopilada per lo reuere[n]t M. Pere Salas ... Barcelona: en casa de Ioana Manescala viuda, 1588. 63 f. ; 8º; 16 cm. BPEB189124 Top. 189124 Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona

ChristianaVtilissi.jpeg
ChristianaVtilissi.jpeg
DoctrinaChri.jpeg
DoctrinaChri.jpeg

Doctrina christiana : la qual mana imprimir ...

Doctrina christiana : la qual mana imprimir ... fra Benet de Tocco, bisbe de Vich, per a que los curats de son bisbat los dies de festa amostren en la missa a tot lo poble y apres de migdia als minyons / ordenada per ... Hieronym Iuttlar. Barcelona: per Claudes Bornat, 1568.43 f.; 4º; 22 cm. BPEB65127 Top. 264-15 Rit Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona

FontMistica.jpeg
FontMistica.jpeg

Font mistica, y sagrada ...

Font mistica y sagrada del paradis de la Iglesia : dividida en quatre parts en que se explica ab claredat y brevedat tota la doctrina christiana perque ab facilitat la pugan saber y apendrer la gent mes vulgar y necessitada / composta per lo P. Fr. Francesch Baucells ...Edición corregida y aumentada en esta 4ª impresión. Gerona : per Joseph Brò ..., 1762. [4], 448 [i.e. 348], [4] p. ; 4º (20 cm). BPEB23521 Top. 268.7 Bau Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona

FontMistica.jpeg
FontMistica.jpeg