drag
BrevCompendi.jpeg
BrevCompendi.jpeg
Otros catecismos emanados del espíritu de Trento

Breu compendi de la doctrina christiana

Breu compendi de la doctrina christiana : que per benefici de sos subdits, en estil facil y clar, ha ordenàt ... don Simeon de Guinda y Apesteguì ... bisbe de Urgell ... - Barcelona : per Joseph Altès, [1748?]. - [16], 216 p. ; 15 cm. -- D XXI 12º 180 Biblioteca de Montserrat

Catecismo episcopal ordenado por el obispo de Urgell a mediados del siglo XVIII

BrevCompendi.jpeg
BrevCompendi.jpeg
DialogosDoctrinaChristiana.jpeg
DialogosDoctrinaChristiana.jpeg

Dialogos de la doctrina christiana ...

Dialogos de la doctrina christiana : que son norma, forma y pauta ab que los pares, amos y mestres poden facilment cumplir à la obligacio que tenen de ensenyar la doctrina christiana à sos fills, criats y dexebles / compostos per lo Dr. en Theologia Francisco Orriols ... - Barcelona : Rafael Figuerò, 1710. - 96 p. ; 14 cm. -- D XXI 12º 379 Biblioteca de Montserrat

Es de los catecismos más editados durante el siglo XVIII. Esta es la primera edición.

DoctrinaChri=.jpeg
DoctrinaChri=.jpeg

[Ordinari, o Manual perals curats, qui ab diligencia voldran ...]

[Ordinari, o Manual perals curats, qui ab diligencia voldran entendre tot lo necessari dels sagraments y la administracio de aquells : lo qual mana imprimir lo Reuerendissim Senyor D.F. Benet de Tocco]. -- [En Barcelona] : [en casa de Claudes Bornat, 1568]. -- 258 f.; 4º; 22 cm. -- Ref.: Aguiló 195 [i.e. 95]. -- S.XVI 8º 33 Biblioteca de Montserrat

Uno de los primeros catecismos impresos en catalán. Hecho por mandamiento episcopal. Contiene el ritual propio del obispado de Vic y el catecismo.

DoctrinaChri=.jpeg
DoctrinaChri=.jpeg
Promptuari.jpeg
Promptuari.jpeg

Promptuari de la doctrina christiana

Promptuari de la doctrina christiana : que conté los punts mes principals de ella : se publica per lo us dels noys empleats en las fabricas de pintáts de esta ciutát y pot servir pera que altres amos y pares ensenyen per ell a sos criats y familias / per ... Gavino de Valladares y Mesia, bisbe de Barcelona ... - En Barcelona : per Francisco Suriá y Burgada ..., 1786. - [32], 39, [1] p. ; 15 cm. -- Pròleg en català i castellà; catecisme en català. -- F 431 12º 6. -- Reg. 2012/01522 Biblioteca de Montserrat

Doble portada en catalán y castellano, pero el cuerpo de la obra en catalán.